Hironori Otsuka III Wado-Ryu Karate Grandmaster

interview

Hironori Otsuka II Wado-Ryu Karate Grandmaster

interview

Masafumi Shiomitsu 9th Dan Hanshi Wado-Ryu Karate Do Academy Chief Instructor

interview

Arthur Meek 8th Dan Wado-Ryu Karate Do Academy Acting Chief Instructor

interview